Policy för Kamerabevakning

Personuppgiftsansvarig är Landrins Bil AB, 556077-5776

Landrins Bil AB (Vi, Våra, Vårt) kamerabevakar i och i anslutning till våra anläggningar på de orter där vi bedriver verksamhet. Vi gör det i syfte att förhindra, förebygga och utreda brottslighet samt skadegörelse mot företaget.  Kamerabevakningen omfattar inspelning av bild och videoupptagning, ej ljud. Vid de händelser att rörelse indikeras med hjälp av termokameror inom bevakningsområdet så används automatiserat beslutsfattande för att åkalla larmoperatörs uppmärksamhet. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till Polis och försäkringsbolag. Inspelat material överförs inte till tredje land. Vi begränsar tillgången på inspelat material till ett fåtal anställda. Personuppgifter kan även komma att behandlas av våra personuppgiftsbiträden, Dessa får inte använda personuppgifter annat än att tillhandahålla de bevakningstjänster de anlitats för.

Vår lagliga rätt är berättigat intresse (Intresseavvägning). Vi har bedömt att vårt intresse av att förebygga och förhindra brott och skadegörelse väger tyngre än den registrerades intresse.

Personuppgifter som identifieras via bildupptagning sparas 7 dygn. I särskilda fall då polis begärt att få ta del av inspelat material så kommer materialet sparas så länge som den rättsliga processen pågår, detta för att bevaka våra rättsliga intressen. 

Du har rätt, att om möjlig att få ta del och information om du förekommer på inspelat material. Detta Kan begränsas om andra personer finns med på samma bildsekvens. Önskar du information om du förekommer på inspelat material behöver du specificera vart och vid vilken tidpunkt du eventuellt vistades inom kamerabevakningens område. Du behöver identifierad dig innan vi lämnar ut några uppgifter.

Som registrerad har du rättigheter. Vilka dessa är framgår av tydlig information på Integrationsmyndighetens hemsida De registrerades rättigheter | IMY

Om du som registrerad anser att vi bryter mot gällande regelverk, ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till dataskydd@landrinsbil.se eller skicka ett brev till:

Dataskyddsombudet
Landrins Bil AB
Strängnäsvägen 15
633 62 Eskilstuna

Du har även rätt att vända dig till IMY
 https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Landrins Bil AB 2023-03-13