Policy och mål

Kvalitetsmål

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög kvalitet. Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och arbeten uppfyller avtalade villkor. Varje arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer. Uppfyllandet av dessa mål, och därmed också vårt övergripande mål att fortsätta verka som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag, grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalitet samt vårt åtagande att ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.

Miljömål

Vi ska inom motorbranschen vara en av de ledande aktörerna i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle. Vi ska aktivt arbeta för att förebygga föroreningar, reducera utsläpp och annan skada på miljön samt också ständigt förbättra vårt arbete gällande miljöåtagandet. Vi ska överträffa krav i tillämpliga lagar och andra krav och ha dokumenterade miljömål och handlingsplaner. Vi ska verka för att reducera inköp av miljöfarliga produkter och i möjligaste mån ersätta dem med miljövänligare alternativ.

Arbetsmiljömål

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet. Vi skall aktivt jobba för att personalen är utbildad och att lagar och andra krav efterlevs.