Visselblåsning

För oss är det viktigt att överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt. Vilka Landrins Bil är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss inför våra medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartner samt från det samhälle vi är en del av.

Om du misstänker missförhållanden eller oegentligheter kan du rapportera dina misstankar via vår externa visselblåsarfunktion.

https://nordicwhistle.whistleportal.eu/WhistleBlower/Form/553-269-0016a6818cf642aab5221ede33de1dbb

Länk till hur du gör en anmälan i vårt externa visselblåsarsystem.

https://www.loom.com/share/3d4e5ec749f14aa79934d39dbbf54ad6

  • Vem kan göra en anmälan i systemet? vårt Visselblåsarsystemet gäller för alla anställda, praktikanter och tidigare anställda på Landrins Bil men även våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och kandidater som söker arbete hos oss.
  • Vem kan anmälas? visselblåsarsystemet ska användas för att rapportera information och ärenden som berör brott och allvarliga förseelser som begåtts av medarbetare eller andra personer som är anslutna till organisationen.
  • Vilka förhållanden kan anmälas? handläggarna tittar på vad det är för typ av ärende och om det utgör ett visselblåsarärende enlig EU-direktivet men även enligt svensk lag som går bredare. Kundklagomål eller sådant som rör enskilda tvister anses inte som ett visselblåsningsärende och ska inte anmälas här.
  • Vem tar emot anmälningar? Uppgifter som omfattas av en anmälan tas emot av vår externa leverantör som fungerar som en oberoende rådgivare, då vi vill skapa största möjliga trygghet för anmälaren. När du har skickat ett meddelande får anmälaren alltid återkoppling inom 7 dagar om att vi har tagit emot det.
  • Process för mottagande av en anmälan: När en anmälan har kommit in till våra oberoende rådgivare görs en bedömning av om anmälan faller inom området för visselblåsarfunktionen. Om anmälan faller utanför visselblåsarsystemets användningsområde kommer anmälan att avvisas, och kommer därför inte att vara hanterbar inom ramen för visselblåsarsystemet.
  • Granskning av en anmälan: Om anmälan faller innanför ramen visselblåsarsystemets användningsområde kommer de göras en granskning beroende på omständigheterna. Rapporten som tas fram innehåller en intern utredning och information om beslut om åtgärd, t.ex. arbetsrättsligt eller avtalsrättsligt som tas av företagets ledning. Slutligen ges återkoppling till visselblåsaren före den tidsfrist på 3 månader som anges i visselblåsarsystemet.
  • Tystnadsplikt: Den särskilda tystnadsplikten gäller endast uppgifter i en anmälan, och om ytterligare uppgifter framkommer som ett led i en fortsatt utredning omfattas sådana uppgifter inte av den särskilda tystnadsplikten. För denna information gäller de allmänna reglerna om utlämnande och tillgång till handlingar. Om visselblåsaren har avstått från sin anonymitet omfattar inte längre den särskilda tystnadsplikten de uppgifter som ingår i anmälan. Likaså har organisationen rätt att dela information från en anmälan, inklusive visselblåsarens identitet om den är känd, med t.ex. polisen. I sådana fall ska visselblåsaren informeras.
  • Anonymitet: som visselblåsare har du rätt att vara anonym under hela processen. Allt som inrapporteras behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.
  • GDPR: Om du vill veta hur Landrins Bil behandlar dina personuppgifter kan du ta del av vår intrigritspolicy https://landrinsbil.se/integritetspolicy/.